General Terms of Sale and Delivery (“Terms”) for Oversætterne

 1. Quotations and orders
  1.1. Quotations submitted by Oversætterne are valid for 30 days. If a customer sends a translation request without specifying that a quotation is required, the request is deemed to be an agreement for Oversætterne to commence the job in accordance with the terms below and with Oversætterne’s current list prices.
  1.2. If the customer has requested a quotation, Oversætterne shall be entitled/obliged to commence the job only when the customer has accepted the quotation without any reservations.2. Delivery
  2.1. Any agreed delivery date is based on the estimated time required for the job. The delivery date is thus approximate, and if Oversætterne realises after commencing the job that the agreed delivery date cannot be complied with, Oversætterne will advise the customer in writing and without undue delay, specifying the date by which the job is expected to be completed. If the new delivery date is then significantly exceeded, the customer may cancel the order.
  2.2. In the absence of instructions from the customer, Oversætterne may deliver the order on a permanent medium such as paper, CD-ROM or in electronic form. Oversætterne assumes no liability for the layout of the text unless specifically agreed.3. Prices and payment
  3.1. Unless otherwise agreed, jobs are invoiced in accordance with Oversætterne’s current list prices.
  3.2. All translations are invoiced on delivery. In the event of late payment, Oversætterne reserves the right to charge interest at the rate of 1.5% per first of the month without submission of a separate claim.

  4. Complaints
  4.1. The customer undertakes to check the text on receipt to confirm that the translation was carried out as required. Any subsequent complaint must be made in writing to Oversætterne with precise indication of and documentation for the alleged error(s) in question.
  4.2. If the complaint is justified, Oversætterne will be entitled to amend the text immediately, possibly in consultation with the customer.
  4.3. Any complaint must be received by Oversætterne no later than 15 days after the text was sent to the customer.
  4.4. If Oversætterne does not remedy justified complaints, the customer may give Oversætterne a final reasonable deadline for remedy. The deadline shall be at least five (5) working days. If the error has not been corrected by then, the customer may cancel the order.

  5. Limitation of liability
  5.1. In the event that the services provided by Oversætterne contain errors or omissions in translations and the customer has duly complained as per point 4, the customer shall have a claim to damages in accordance with the ordinary provisions of Danish law.
  5.2. In the event that Oversætterne otherwise commits a breach of its obligations, including delay as specified in points 1, 2 and 7, the customer shall also have a claim to damages in accordance with the ordinary provisions of Danish law.
  5.3. Under no circumstances shall Oversætterne be liable under points 5.1 and 5.2 for indirect losses, loss of time, loss of profit, consequential damage, loss of earnings or operating loss.
  5.4. Any claim for damages under point 5.1 and 5.2 shall be limited to DKK 25,000.

  6. Confidentiality and security
  6.1. Oversætterne is subject to the usual duty of confidentiality concerning the work and shall therefore refrain from making public the content of texts received from the customer in full or in part unless the topics concerned are already universally known. Oversætterne may not communicate the texts or parts thereof to any third party unless required by law, or as part of the execution of the job(s) concerned.
  6.2. Oversætterne endeavours to optimise the security of its own IT systems on an ongoing basis, but cannot guarantee that a third party cannot access the texts etc. sent electronically to or from Oversætterne.

  7. Force majeure
  7.1. Oversætterne cannot be held responsible for circumstances beyond Oversætternes’s control, and which could not have been foreseen when the order was passed. Force majeure shall include power failure, e-mail server failure and any other technical barriers which are not immediately under Oversætterne’s control.

  8. Jurisdiction
  8.1. Any dispute between Oversætterne and the customer shall be resolved under Danish law irrespective of the provisions of Danish law concerning international private and procedural law. The venue for resolution of disputes shall be the Court in Aarhus.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (“betingelser”) for Oversætterne

1.    Tilbud og ordrer
1.1. Ordrer afgivet af Oversætterne er gældende i 30 dage. Hvis en kunde sender en anmodning om oversættelse uden at nævne, at der ønskes et tilbud, anses anmodningen for at være en aftale om, at Oversætterne skal igangsætte opgaven i henhold til nedenstående betingelser og til Oversætternes gældende listepriser.
1.2. Hvis kunden har bedt om et tilbud, har Oversætterne først ret/pligt til at igangsætte opgaven, når kunden har accepteret tilbuddet uden forbehold.

2. Levering
2.1. Den aftalte leveringsdato er baseret på den tid, der forventes at være nødvendig til at udføre opgaven. Leveringsdatoen er derfor vejledende, og hvis det efter igangsættelse af opgaven viser sig, at den ikke kan udføres til den aftalte tid, underretter Oversætterne skriftligt og uden ophør kunden med angivelse af, hvornår opgaven forventes at være færdig. Hvis den nye leveringsdato overskrides væsentligt, har kunden ret til at annullere ordren.
2.2. Medmindre andet er aftalt med kunden, kan Oversætterne levere ordren på et fast medium såsom papir, CD-ROM eller elektronisk. Oversætterne påtager sig ikke noget ansvar for tekstens layout, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

3. Priser og betaling
3.1. Medmindre andet er aftalt, faktureres ordrerne til Oversætternes gældende listepriser.
3.2. Alle oversættelser faktureres ved levering. I tilfælde af forsinket betaling forbeholder Oversætterne sig rettet til at opkræve renter på 1,5 % pr. første dag i måneden uden at fremsende en rykker.

4. Klager
4.1. Kunden har pligt til at kontrollere teksten ved modtagelsen for at bekræfte, at oversættelsen er udført som ønsket. Senere klager skal indsendes skriftligt til Oversætterne med præcis angivelse af og dokumentation for den/de påståede fejl.
4.2. Hvis klagen er berettiget, har Oversætterne ret til straks at rette teksten, eventuelt i samarbejde med kunden.
4.3. Eventuelle klager skal være Oversætterne i hænde senest 15 dage efter at teksten blev afsendt til kunden.
4.4. Hvis Oversætterne ikke afhjælper berettigede klager, kan kunden giver Oversætterne en endelig rimelig tidsfrist til afhjælpning. Tidsfristen skal være mindst fem (5) arbejdsdage. Hvis fejlen ikke er rettet inden for denne frist, har kunden ret til at annullere ordren.

5. Ansvarsbegrænsning
5.1. Hvis oversættelser leveret af Oversætterne indeholder fejl eller udeladelser, og kunden har klaget på behørig vis i henhold til pkt. 4, har kunden krav på erstatning efter bestemmelserne i dansk ret.
5.2. Hvis Oversætterne på anden vis misligholder sine forpligtelser, herunder forsinkelser i henhold til pkt. 1, 2 og 7, har kunden ligeledes krav på erstatning efter de almindelige bestemmelser i dansk ret.
5.3. Oversætterne er under ingen omstændigheder ansvarlig i henhold til pkt. 5.1 og 5.2 for indirekte tab, tidstab, tab af fortjeneste, følgeskader, tab af indtægt eller driftstab.
5.4. Ethvert erstatningskrav i henhold til 5.1 og 5.2 er begrænset til 25.000 kr.

6. Tavshedspligt og sikkerhed
6.1. Oversætterne er underkastet den sædvanlige tavshedspligt forbundet med arbejdet og må derfor ikke, hverken helt eller delvist, offentliggøre indholdet af tekster modtaget af kunden, medmindre det omhandlede emne allerede er almindeligt kendt.  Oversætterne må ikke videregive teksterne eller dele deraf til nogen udenforstående, medmindre dette er lovpligtigt eller indgår i udførelsen af den pågældende opgave.
6.2. Oversætterne bestræber sig på løbende at optimere sikkerheden i sine egne IT-systemer, men kan ikke garantere, at udenforstående ikke kan få adgang til tekster m.v., som sendes elektronisk til og fra Oversætterne.

7. Force majeure
7.1. Oversætterne kan ikke drages til ansvar for forhold, som Oversætterne ikke er herre over, og som ikke kunne forudses, da ordren blev afgivet. Force majeure omfatter strømsvigt, e-mail server-svigt og enhver anden teknisk hindring, som Oversætterne ikke umiddelbart er herre over.

8. Værneting
8.1. Enhver tvist mellem Oversætterne og kunden henhører under dansk ret uanset bestemmelserne i dansk ret vedrørende privatret og procesret. Værnetinget for afgørelse af tvister er Retten i Aarhus.

 

Få et tilbud